Baigiamosios nuostatos

TAISYKLIŲ KEITIMAS
1. Bendrovė turi teisę iš dalies arba visiškai pakeisti Taisykles apie tai pranešdama www.kiveda.lt interneto puslapyje.
2. Taisyklių papildymai arba pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y. nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami Bendrovės internetiniame puslapyje.
3. Jeigu Duomenų subjektas nesutinka su nauja Taisyklių redakcija, Duomenų subjektas turi teisę atsisakyti naudotis Bendrovės bei Bendrovės internetiniame puslapyje teikiamomis paslaugomis.
4. Jei po Taisyklių papildymo arba pakeitimo Duomenų subjektas ir toliau naudojasi Bendrovės ar Bendrovės internetinio puslapio teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Duomenų subjektas sutinka su naująja Taisyklių redakcija.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
1. Duomenų subjektui lankantis Bendrovės internetiniame puslapyje bei pateikiant informaciją apie save Bendrovės partneriams ir/ar darbuotojams, yra laikoma, kad Duomenų subjektas susipažino ir sutinka su šių Taisyklių nuostatomis.
2. Šioms Taisyklėms bei Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

MŪSŲ KONTAKTINĖ INFORMACIJA
Jei turite klausimų dėl jūsų asmeninių duomenų tvarkymo ar klausimų dėl jūsų teisių, prašome susisiekti su mumis:
UAB „KIVEDA“, info@kiveda.lt arba Gedimino pr. 1, Vilnius, Lietuva